Head

Body: 

Board of Directors and Key Management Personnel

Masthead_image: 

Our Board of Directors and Key Management Personnel

The operations and success of NatSteel is driven by its capable management and Board of Directors.

Ban Lãnh Đạo Công Ty:

Tổng giám đốc

Ông Chin Kong Tad

Phó tổng giám đốc

Ông Ngô Đình Khôi

 

Các Vị Trí Quản Lý Chủ Chốt:

 

I. Phòng  hành chính - Nhân sự:

Trưởng phòng:

Bà Nguyễn Tú Lan

II. Phòng tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng:

Ông Hoàng Đức Thiện

III. Phòng sản xuất:

Trưởng phòng:

Ông Tăng Minh Sơn

Phó trưởng phòng:

Ông Lê Khắc Giang

Đốc công sản xuất

Ông Tăng Thái

Đốc công cơ:

Ông Đỗ Ngọc Tuyển

Đốc công điện:

Ông Nguyễn Hoàng Long

IV. Phòng bán hàng - Marketing:

Trưởng phòng:

Ông Hồ Việt Cường

V. Phòng vật tư:

Trưởng phòng:

Ông Trịnh Minh Sơn

VI. Phòng quản lý kho - KCS:

Trưởng phòng:

Ông Vũ Mạnh Cường

VII. Phòng An toàn - Sức khỏe và Môi trường:

Trưởng phòng:

Ông Bùi Xuân Khải

sidebar image 1: